Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klaudia Krzemińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ADVANTAGE MARKETING KLAUDIA KRZEMIŃSKA Jodłówka-Wałki 1D 33-150 Jodłówka-Wałki NIP: 9930699134 (dalej: „Podmiot”)
 • Dane kontaktowe
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: kontakt@advantage-marketing.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Zawarcia i realizacji umowy Podstawa przetwarzania: umowa
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celach archiwalnych Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową  Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;

Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, serwis urządzeń rejestrujących dane osobowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych Podmiot może odmówić zawarcia umowy, np. gdy dane są niezbędne do wystawienia faktury, dostawy towaru, procedury reklamacji, realizacji płatności itp.
 • W procesie wykonywania umowy Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).